Rockit Online là mạng học trực tuyến tương tác đầu tiên tại Việt Nam được phát triển bởi công ty TNHH Giải Pháp Giáo Dục Sáng Tạo từ tháng 7/2013. Đến với Rockit, các học viên có cơ hội tiếp cận với các khóa học thiết yếu, chất lượng cao, chi phí phải chăngng

 • Các trường hợp đảo ngữ trong tiếng Anh

   

  1. Trong tiếng anh đảo ngữ thường được sử dụng với mệnh đề nhấn mạnh thường gặp dạng đảo trạng từ lên đầu câu (thường là các trạng từ chỉ tần suất: 9 Adverbs of Frequency và thường dung cho câu khẳng định)

  Eg:- She never eats out.==> Never does she eat out

  - They rarely (seldom) stay up late to get access to the Internet and search useful information for his professional==> Rarely (Seldom) do they stay up late to get access to the Internet and search useful information for his professional

   

  2. Đảo từ với câu điều kiện:

  2-1. Đảo từ với câu điều kiện loại 1

  a) Câu điều kiện loại 1 có sử dụng “ should” thay hiện tại không xác định chỉ khả năng xáy ra ít hơn ở tương lai. Đảo “should” lên đầu câu thay “If”.

  Eg: If it should rain tonight, I will stay at home

  ==> Should it rain ....

  b) Điều kiện loại 1 có sử dụng thời hiện tại hoàn thành. Lấy “should” thay “If” sao đó để nguyên thể hoàn thành với “have done” ở tất cả các ngôi.

  Eg: If she has finished the work, she can go home==> Should she have finished ....

  c) Điều kiện loại 1 ở dạng bình thường. Thay “should’ = if và giữ nguyên trật tự câu.

  Eg: If she does English knowledge revision frequently, she will sit for the upcoming TOEFL exam with the satisfactory score.==> Should she do English knowledge revision frequently, she will sit for the upcoming TOEFL exam with the satisfactory score.

  2-2. Điều kiện loại 2

  a) Mệnh đề điều kiện loại 2 có dùng động từ “tobe” ở số nhiều “were”, khi chuyển sang đảo ngữ sẽ dùng “were” thay”if”.

  Eg: If I were you, I would love him

  ==> Were I you ....

  b) Trong mẫu câu điều kiện loại 2 đặc biệt có dùng “If” đầu câu ( nếu không phải vì .... thì khi chuyển sang đảo ngữ sẽ tách “were” khỏi “not’’sau đó đảo lên đầu câu thay “if”).

  Eg: If it weren’t for your progress, I wouldn’t be here.

  (Nếu như không vì sự tiến bộ của anh thì tôi đã không ở đó.)

  ==> Were it not your ....

  c) Mẫu câu điều kiện loại 3 đặc biệt.

  • If + S+ were+ to do

  Thay động từ ở quá khứ của mệnh đề điều kiện loại 2

  Eg: If I were to speak ....

  ==> Với mẫu câu này đảo “were” lên đầu câu thay “If”.

  2-3. Điều kiện loại 3.

  a) Dùng “Had” đảo lên đầu câu thay “If”.

  Eg: If she had worked harder last year, she wouldn’t have failed the exam==> Had she worked harder last year....

  b) Câu điều kiện loại 3 đặc biệt đi với đại từ “it” đầu câu (giống trường hợp If it were not for N, S+ would V của điều kiện loại 2).

  • If it hadn’t been for + N (Nếu không phải vì....)

  Tách “had” ra khỏi “not” đảo lên đầu câu thay “If”.

  Eg: If it hadn’t been for hot weather, we would have had a wonderful holiday.

  ==> Had it not been for ....

  c) Mệnh để điều kiện loại 3 đặc biệt có sử dụng” were to have done” thay quá khứ hoàn thành

  Eg; If she had driven carefully, she wouldn’t have cause the accident.

  ==> If she were to have driven ....

  Đảo “were” lên đầu câu thay “If”

  ==> Were she to have driven

   

   

  Note:

  Note 1:

  to be + going to V / to V / about to V / bound to V / due to V ... : sắp, định phải làm gì.

  was / were + going to V / to V / about to V / bound to V / due to V ... : định làm gì trong quá khứ nhưng lại không làm được.

  Note 2:

  Câu điều kiện loại 1 ở mệnh đề if ko chỉ là hiện tại đơn.

  Câu điều kiện loại 1 tổng quát là if clause ở hiện tại đơn. Main clause S+ will/can/may/should/must + V.

  Ngoài ra trong câu điều kiện loại 1 ở if clause còn có dạng: If + present continous/ present perfect tùy vào việc ta muốn nhấn mạnh cái gì (có thể là nhấn mạnh kết quả hoặc có thể là nhấn mạnh sự việc đang xảy ra).

  Eg: If you have finished the test, you can go home.

        If you are working, I'll phone you later.

  Tổng kết với 3 dạng cơ bản của câu điều kiện:

  a, Câu điều kiện loại 1:

  • If clause = should+S+V

  Should she come late, she will miss the train.

  Should he lend me some money I will buy that house.

  b, Câu điều kiện loại 2:

  • If clause= Were S +to V/ Were+S

  If I were you I would work harder. = Were I you ....

  If I knew her I would invite her to the party. = Were I to know her ....

  c, Câu điều kiện loại 3 :

  • If clause = Had+S+PII

  If my parents hadn't encouraged me, I would have taken pass exam. = Had my parents not encouraged me....

  3. Hình thức đảo ngữ với trạng ngữ phủ định:

  With negative adverbs (trạng ngữ phủ định): Ta mang Trạng ngữ phủ định ra đầu câu và hoán chuyển động từ lên trước Chủ ngữ. (never, hardly, no sooner, little, no longer, in no time, not only, rarely, seldom, nowhere, not until,...)

  Eg:He didn’t say a word --> Not a word did he say.

   We rarely go to cinema --> Rarely do we go to cinema.

  * Đôi khi dùng nor, never thay thế cho not trong văn viết làm câu văn nhẹ nhàng hơn.

  Eg: Nor was that all.

  * Đảo ngữ với các trạng từ phủ định: Never, Rarely, Seldom, Little, Hardly ever,.....

  • Never/ Rarely/ Seldom /Little/ Hardly ever+ auxiliary+ S+ V

  Never in mid-summer does it snow.

  Hardly ever does he speak in the public.

  4. Hình thức đảo ngữ miêu tả 2 hành động cùng xảy ra sát và kế tiếp nhau sau 1 lúc

  • No sooner... than
  • Not until... that
  • Scarely... when
  • Hardly... when

  Cấu trúc này thg dùng với quá khứ hoàn thành:

  • ...+ had + S + PII...+ S + Ved

  Eg:No sooner had I gone out than it began to rain.

  Scarely had she returned her hometown when she found out the truth of her father’s death.

  Hardly had he finished English Communication Course when he recognized how important English was for his life, job and prospective future. = Not until had… that…

  * Đảo ngữ với Until/ till+ clause/ adv of time+ auxiliary+ S+ V

  Eg:I won't come home till 10 o'clock = Not until/ Till o'clock that I will come home = It is not until 10 o'clock that I will come home.

  I didn't know that I had lost my key till I got home = Not until/ Till I got home did I know that I had lost my key.

  5. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ cách thức (With adverbs of manner):

  • Form: Phó từ + trợ động từ + S + V

  Eg:

  Beautifully did she sing.

  Excellently have they finished the assignment.

  6. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ thời gian (With adverbs of time):

  Eg:Very often have we tried to do it.

  Twice a week do they travel out to Ho Chi Minh city to meet foreign partners to sign contracts.

  7. Hình thức đảo ngữ với phó từ chỉ nơi chốn: (With adverbs of place):

  • Thường thì đặt phó từ lên trước + V + S

  Eg:On the table stood a man.

  Here comes the winter.

  There will take a place a big storm and heavy rain.

  8. Hình thức đảo ngữ với with now, thus, then, here, there: chỉ đc hoán chuyển khi chủ ngữ là danh từ, ko hoán chuyển khi chủ ngữ là đại từ.

  Eg:There comes the bus. = There it comes.

  Now comes your turn. = Now your turn comes.

  9. Hình thức đảo ngữ với : With/ only/ under/at/when/in:

  Eg:You can get success only under that condition.

  Only under that condition can u get success.

  You should not call the police under any case/ circumstance.

  Under any case/ circumstance should you not call the police.

  Under no cases/ circumstances should you call the police.

  Ngoài ra:

  Lưu ý với:

  • On no account + Vaux + S V : Không vì bất cứ lí do nào.

  Eg:

  You Should never be late for the exam.

  => On no account should you be late for the Exam.

  10. Hình thức đảo ngữ với so that, such that:

  Eg:So beautiful is she that I love her.

  So dark is it that I can't write.

  So busy am I that I don't have time to look after myself.

  So difficult was the exam that few student pass it.

  So attractive is she that many boys run after her.

  Such a clever boy is he that he can do this exercise easily.

  11. Hình thức đảo ngữ với NO và NOT

  • No+ N + auxiliary+S+Verb(inf)
  • Not any+ N+ auxiliary+ S+ verb(inf)

  Eg:No money shall I lend you from now on, = Not any money shall I lend you from now on.

   

  12. Hình thức đảo ngữ với ONLY

  Only one

  Only later

  Only in this way

  Only in that way

  Only then + auxiliary+ S+ V

  Only after+ N

  Only by V_ing / N

  Only when + clause

  Only with + N

  Only if+ clause

  Only in adv of time/ place

  Eg:Only one time did I meet her.

  Only after all guest had gone home could we relax.

  Only when I understand her did I like her.

  Only by practicing E every day can you speak it fluently.

  13. Hình thức đảo ngữ với các cụm từ có No

  At no time

  On no condition

  On no account + auxiliary+ S+ N

  Under/ in no circumstances

  For no searson

  In no way

  No longer

  Eg:For no reason shall you play truant.

  The money is not to be paid under any circumstances. = Under no circumstances is the money to be paid.

  On no condition shall we accept their proposal.

  14. Hình thức đảo ngữ với Not only... but... also....

  • Not only + auxiliary + S + V but... also....

  Not only is he good at Eng but he also draw very well.

  Not only does he sing well but he also plays musical instruments perfectly.

  15. Hình thức đảo ngữ với No where

  • No where + Au+ S+V

  Eg:No where in the VN is the cenery as beautiful as that in my country.

  No where do I feel as comfortable as I do at home.

  No where can you buy the goods as good as those in my country.

   

  16. Hình thức đảo ngữ Nhấn mạnh tính từ:

  Trong TA có thể đảo tính từ, cụm tính ngữ làm C (bổ ngữ) của “to be” ra trước để nhấn mạnh, đồng thời đảo “to be” ra trước S (chủ ngữ).

  Eg:The probem is difficult.

  ==> Difficult is the problem.

  The flies are on the book.

  ==> On the book are the flies.

  Note: ở đây cụm “on the book” mình xem là “cụm tính ngữ".

  17. Hình thức đảo ngữ Nhấn mạnh động từ.

  Trong TA có thể nhấn mạnh động từ ở thì hiện tại đơn và quá khứ đơn bằng cách thêm trợ động từ “to do” ở dạng tương ứng.

  Eg:I stayed at home yesterday.

  I did stay at home yesterday.

  I hope to see you soonest in the coming time.

  I do hope to see you soonest in the coming time.

   

  Xem thêm: Phương pháp loại nhanh đáp án sai trong đề thi trắc nghiệm tiếng Anh

  Phương pháp làm bài thi tự luận môn tiếng Anh 

  Workshop Để đạt điểm tối đa kỳ thi THPT Quốc gia môn tiếng Anh